12 آذر روز جهانی معلولان گرامی باد

روز جهانی معلولان از سال 1993 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام شد.

هدف از ایجاد این روز بهبود دهی به شیوه زندگی معلولان در سراسر جهان و در تمامی جنبه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … منتج می‌شود.

آیت الله خامنه ای در این باره می‌فرمایند: « وقتی نفس ناطق انسان قوی باشد، باکی از این نیست که جسمش علیل باشد انسان به روح انسان است»

روز جهانی معلولان

روز جهانی معلولان