آموزش


آموزش

آموزش به عنوان ابزاری جهت انتقال دانش و تجربیات و افزایش سطح علمی کارکنان جهت رسیدن به مقاصد سازمان می‌باشد. واحد آموزش شرکت بین‌المللی بازرسی کالای تجاری IGI، با این هدف آموزش‌های ذیل را ارائه می‌نماید:

تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد  ISO9001:2008

ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد  ISO 9001:2008

تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت آزمایشگاه براساس استاندارد  ISO/IEC17025

ممیزی داخلی سیستم مدیریت آزمایشگاه بر اساس استاندارد  ISO/IEC17025

تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت مراجع بازرسی براساس استاندارد  ISO/IEC17020

ممیزی داخلی سیستم مدیریت مراجع بازرسی استاندارد ISO/IEC17020

دوره‌های آموزش تخصصی

کارگاه آموزشی اندازه گیری باقیمانده سموم (TOXIN)

کارگاه آموزشی اندازه گیری باقیمانده سموم (AGRICULTURAL)

کارگاه آموزشی اندازه گیری باقیمانده سموم (RESIDUAL)

کارگاه آموزشی آزمون های شیمیایی ومیکروبی انواع نوشیدنی‌ها

کارگاه آموزشی آزمون های میکروبی فرآورده های لبنی

کارگاه آموزشی آزمون های شیمیایی ومیکروبی قند و شکر

کارگاه آموزشی آزمون های شیمیایی روغن خوراکی

کارگاه آموزشی آزمون های شیمیایی ومیکروبی غلات

کارگاه آموزشی اندازه گیری فلزات سنگین در مواد غذایی

کارگاه آموزشی آشنایی با آزمون های شیمیایی

کارگاه آموزشی کار با دستگاه جذب اتمی (AAS)

کارگاه آموزشی کار با دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC)

کارگاه آموزشی کار با دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارائی بالا (HPLC)

کارگاه آموزشی آزمون قطعات صنعتی با امواج صوتی

کارگاه آموزشی آزمون قطعات صنعتی بامایع نافذ

کارگاه آموزشی جوشکاری اتصالات ناپیوسته

دوره آموزشی آشنایی با روش های استاندارد آنالیز مواد

دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت اندازه گیری

دوره آموزشی نمونه برداری براساس استاندارد ملی ایران به شماره 5197

دوره آموزشی جوشکاری با فرایند قوس الکتریک دستی(RMRW)