روز جهانی مبارزه با ایدز

روز جهانی مبارزه با ایدز از سال 1988، و با هدف کنترل و بهبوددهی به شرایط بیماران ایجاد شد.

از جمله مهم ترین اهداف این روز موارد زیر می‌باشد:

  • افزایش آگاهی 
  • آموزش 
  • از بین بردن تبعیض ها 
  • افزایش بودجه ها 

 

روز جهانی مبارزه با HIV به ما یادآور می‌شود که این بیماری از بین نرفته و هنوز در حال گرفتن قربانی است و به ما متذکر می‌شود در این مسیر آگاهی و حمایت ما جهت کنترل و ریشه کن کردن این بیماری ضروری است.

افزایش آگاهی = ایمنی جامعه در برابر HIV

 

 

رو زجهانی مبارزه با ایدز

رو زجهانی مبارزه با ایدز

منبع تصویر ایرنا