ارزیابی کارخانجات


ارزیابی کارخانجات

براساس چک‌لیست استاندارد و یا مطابق خواست خریدار، این شرکت می‌تواند قبل از انعقاد قرارداد خرید، از فروشندگان یا تولیدکنندگان بازدید نموده و از ظرفیت تولید، کیفیت کالا، مجوزها، نوع مشتریان، اعتبار، بخش کنترل کیفیت، سیستم مدیریت کیفیت و… گزارشی به خریدار ارائه نماید.